Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet meer actueel is. EDM DS is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan EDM DS of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EDM DS.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

EDM Digital Solutions
Wattbaan 1
3439 ML Nieuwegein

E-mail: info@edmds.nl
Telefoon: +31 (0)30 600 2400

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover EDM DS geen controle heeft. EDM DS draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Verstand van data.
Gevoel voor marketing.